પૂલ સાથે રજા ઘર
વધુમાં વધુ 6 લોકો
ઇસ્ટ્રિયા / મેડ્યુલિન

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 6 લોકો
- 2 બાથરૂમ
- પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / મેડ્યુલિન
- સમુદ્રનું અંતર: 2200 મી
- પૂલ / આબોહવા / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 110.- થી