પૂલ સાથે રજા ઘર
વધુમાં વધુ 5 લોકો
સેન્ટ્રલ ડાલ્મટિયા / Ćista વેલીકા

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 5 લોકો
- પ્રદેશ: સેન્ટ્રલ / સિસ્તા વેલીકા
- સમુદ્રનું અંતર: 15 કિ.મી.
- પૂલ / આબોહવા / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 120.- થી