સમુદ્ર દ્વારા કુટીર
વધુમાં વધુ 8 લોકો
સેન્ટ્રલ ડાલ્મટિયા / આઇલેન્ડ Ist

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 8 લોકો
- પ્રદેશ: મધ્ય / ઇસ્લે Iસ્ટ
- સમુદ્રનું અંતર: 35 મી
- પૂલ / આબોહવા / વાઇફાઇ /
- પરીક્ષણ હેઠળ પાળતુ પ્રાણી.
- પ્રતિ દિવસ 160.- થી