પૂલ સાથે રજા ઘર
વધુમાં વધુ 8 લોકો
ઇસ્ટ્રિયા / કુક્સી

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 8 લોકો
- પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / કુક્સી
- સમુદ્રનું અંતર: 10 કિ.મી.
- પૂલ / આબોહવા / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ સપ્તાહ 1400.- થી