સમુદ્ર દ્વારા કુટીર
વધુમાં વધુ 12 લોકો
યુગલજન ટાપુ

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 12 લોકો
- પ્રદેશ: મધ્ય દલામતીયા / પેકો આઇલેન્ડ યુગલજન
- સમુદ્રનું અંતર: 100 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 180.- થી