પૂલ સાથે રજા ઘર
વધુમાં વધુ 10 લોકો
પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / પુલા

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 10 લોકો
- પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / પુલા
- સમુદ્રનું અંતર: 2000 મી
- પૂલ આબોહવા / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ સપ્તાહ 1170.- થી