પૂલ સાથે રજા ઘર
વધુમાં વધુ 8 લોકો
પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / રિપેન્ડા ક્રસ

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 8 લોકો
- પ્રદેશ: ઇસ્ટ્રિયા / રિપેન્ડા ક્રસ
- સમુદ્રનું અંતર: 6 કિ.મી.
- પૂલ આબોહવા / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી *
- પ્રતિ દિવસ 1140.- થી