સમુદ્ર દ્વારા કુટીર
વધુમાં વધુ 6 લોકો
પ્રદેશ: ડાલ્મટિયા / બ્રોડારિકા

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 6 લોકો
- પ્રદેશ: ડાલ્મટિયા / બ્રોડારિકા
- સમુદ્રનું અંતર 300 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- પાળતુ પ્રાણીઓને મંજૂરી નથી
- પ્રતિ દિવસ 160.- થી