એપાર્ટમેન્ટ દાલમતીયા
વધુમાં વધુ 6 લોકો
પ્રદેશ: દાલમતીયા / રઝાનાક

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 6 લોકો
- પ્રદેશ: ડાલ્મટિયા / રઝાનાક
- સમુદ્રનું અંતર 1500 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ / પૂલ / જેકુઝી / માવજત ખંડ
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી
- પ્રતિ દિવસ 80.- થી