સમુદ્ર દ્વારા કુટીર
વધુમાં વધુ 10 લોકો
પ્રદેશ: ડાલ્મટિયા / વોડિસ

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 10 લોકો
- પ્રદેશ: ડાલ્મટિયા / વોડિસ
- સમુદ્રનું અંતર 300 મી
- એર કન્ડીશનીંગ / વાઇફાઇ /
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી
- પ્રતિ દિવસ 195.- થી