સમુદ્ર દ્વારા એપાર્ટમેન્ટ
વધુમાં વધુ 6 લોકો
મકરસ્કા

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:
- વધુમાં વધુ 6 લોકો
- પ્રદેશ: દાલમતીયા / મકરસ્કા
- સમુદ્ર / બીચ સુધીનું અંતર: 500 મી
- વાતાવરણ
- માન્ય પાળતુ પ્રાણી
- પ્રતિ દિવસ 85.- થી