અડાજિઓ યુરોપા 51.5
2 x 435 એચપી વોલ્વો ડી 6 - 435 એચપી

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:

લંબાઈ 15.70 મી
કેબિન્સ 4
બર્થ 8 (6 + 1 + 2)
ડબલ્યુસી / શાવર 3 2
વર્ષ: 2013 / રિફિટ 2015
પહોળાઈ: 4.50 મી
ડ્રાફ્ટ: 1.44 મી
પાણીની ટાંકી: 950.00 એલ
બળતણ ટાંકી: 2120.00 એલ
એન્જિન: 2 x 435 HP VOLVO D6 - 435 HP