જોહ્ન્સનનો 56 (નવી શૈલી)
2 x 680 પીએસ મેન 2408

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:

લંબાઈ 16.97 મી
કેબિન્સ 4
8 મી બર્થ (6 + 1 + 1)
ડબલ્યુસી / શાવર 3 3
વર્ષ: 1998 / રિફિટ 2015
પહોળાઈ: 4.20 મી
ડ્રાફ્ટ: 1.10 મી
પાણીની ટાંકી: 1000.00 એલ
બળતણ ટાંકી: 2200.00 એલ
એન્જિન: 2 x 680 પીએસ મેન 2408