પ્રિન્સેસ વી 58 (કૂલ)
2 x 865 એચપી વોલ્વો ડી 12 - 715 એચપી

એક નજરમાં તમારા માટે સંબંધિત માહિતી:

લંબાઈ 18.19 મી
3 કેબીન
6 (6 + 1) બર્થ
2 2 ડબલ્યુસી / શાવર
વર્ષ: 2004 / રિફિટ 2015
પહોળાઈ: 4.62 મી
ડ્રાફ્ટ: 1.13 મી
પાણીની ટાંકી: 473.00 l + 50 l બોઈલર
બળતણ ટાંકી: 2591.00 એલ
એન્જિન: 2 x 865 એચપી VOLVO D12 - 715 HP